Allmänt

Historik

Styrelse

Uppgifter

Fiskevård

Projekt

Vattenägoförhållanden

Allmänt

Fiskeområdena är lagstadgade samarbetsorgan, vars medlemmar är delägarlagen för de gemensamma vattenområdena (f.d. fiskelagen), ägarna av vattenområdet, samt yrkes- och fritidsfiskarnas lokala organisationer (LF 71 §).

Till fiskeområdet kan höra en kommuns eller flera kommuners vattenområden, vilka bildar ett fiskeriekonomiskt enhetligt område och inom vilket det är ändamålsenligt att tillämpa gemensamma åtgärder. I Finland finns 226 fiskeområden och i Österbotten 16 fiskeområden, ett av dessa är Närpes-Kaskö fiskeområde. Indelningen i fiskeområden gäller inte allmänt vattenområde i havet.

Fiskeområdets uppgifter kan indelas i offentligrättsliga uppgifter baserade på lagen om fiske och i övriga uppgifter. Fiskeområdet kan besluta bl.a. om fångstbegränsningar, fångstredskap eller minsta mått för att säkerställa ett bestående fiskebestånd. Fiskeområdet besluter också om grunderna för utdelningen av statens fiskevårds- och spöfiskeavgifter till vattenägarna.

Det högsta beslutande organet i ett fiskeområde är dess stämma, som hålls minst en gång per år. Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt vad som bestäms i LF 73 §.

De praktiska uppgifterna i fiskeområdet sköter den av stämman valda styrelsen och en av styrelsen utsedd disponent.

Till övriga uppgifter hör bland annat;

- Skötsel av förvaltning, bl.a. bereda och godkänna reglementet, fastställa fiskeområdet bokslut och bevilja styrelsen ansvarsfrihet, informera om fiskeområdets och myndigheters beslut och bestämmelser som berör verksamhetsområdet.

- Uppgörande och uppdatering av planen för nyttjande och vård, planen skall vara tillräckligt detaljerad.

- Ordnande av fiske

- Fiskeövervakning, tillsättande av fiskeövervakare och utbildning av dessa.

- Uppgifter enligt avtal, t.ex. överföringsavtal. Delägarlag kan överföra uppgifter angående fiske och fiskevård att skötas av fiskeområdet.

- Fördelning av fiskekorts- och spöfiskekortsersättningarna till vattenägarna.